สามารถดูรายละเอียดการหักเงินสวัสดิการเงินเดือนตุลาคมได้แล้ว
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ค่าอบรม ค่าเดินทาง ออกวันที่ 28
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3777378
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สพป.อย.2