สามารถดูรายละเอียดการหักเงินสวัสดิการเงินเดือนมิถุนายนได้แล้ว
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สพป.อย.2